Warunki uczestnictwa (O.W.U.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADV Sp.z o.o. wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000663669 posiadające numer NIP: 9542774145 oraz REGON: 366571199 zwana dalej „ADV Sp. z o.o."
   
 2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. Z 2001r., nr 55, poz. 578) określają prawa i obowiązki organizatorów i uczestników wyjazdu;
   
 3. Warunki uczestnictwa w imprezie wyznaczają każdorazowo OWU oraz jeżeli są przewidziane dla danej imprezy–inne dokumenty. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą wybranej imprezy i akceptuje je bez zastrzeżeń.
   
 4. Zaakceptowanie niniejszych OWU jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie motocyklowej
   
 5. Organizatorem imprez jest ADV Sp.z o.o. Organizator oświadcza, że jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych i posiada zezwolenie numer 1214 wydane przez Wojewodę Śląskiego. Organizator oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wystawione przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M207509 wymagane przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych na pokrycie kosztów powrotu Klienta, w wypadku gdy organizator wbrew obowiązkom nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wniesionych wpłat przez Uczestnika w razie nie wykonania zobowiązań umownych. W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z wyżej wymienionego ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 6. Uczestnikiem imprezy jest osoba zgłoszona na podstawie formularz zgłoszeniowego do udziału w imprezie organizowanej przez ADV Sp.z o.o.
   
 7. Strona internetowa- zasób informacyjny, do którego dostęp jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem www.advpoland.pl ;
   
 8. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państwa na terenie którego odbywa się impreza motocyklowa;
   
 9. Plan podróży - zbiór szczegółowych informacji dotyczących wybranej imprezy motocyklowej wraz ze szczegółowym rozkładem następujących po sobie treści programowych imprezy w układzie godzinnym i dziennym, przekazywany uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
   
 10. Sprzęt organizatora oznacza motocykl użyczony przez organizatora na podstawie odrębnej umowy jak również motocykl udostępniony na podstawie odrębnej umowy najmu zawartej pomiędzy uczestnikiem, a osobą trzecią wskazaną przez organizatora (dotyczy imprez na terenie USA) ;
   
 11. Sprzęt własny oznacza motocykl, który nie jest motocyklem użyczanym przez organizatora.
   
 12. Umowa najmu - umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Najmu (OWN) zawartą pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, której przedmiotem jest korzystanie ze sprzętu organizatora w czasie imprezy motocyklowej i stanowi integralna cześć OWU;
   
 13. Umowa transportu – umowa której przedmiotem jest transport sprzętu własnego uczestnika do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy i stanowi integralną część OWU;
   
 14. Impreza - forma spotkania uczestników, mająca charakter jednorazowy, wypełniona treściami programowymi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, a także kulturalnej rozrywki.
   
 15. Wyprawa to część imprezy rozpoczynająca się w dniu wyruszenia opiekuna wyprawy na zaplanowaną trasę wraz z obecnymi Uczestnikami;
   
 16. Formularz zgłoszeniowy – dokument na podstawie którego osoby zainteresowane wzięciem udziału w imprezie dokonują wyboru preferowanej imprezy opisanej na stronie internetowej organizatora.
   
 17. Punk wyrównawczy - miejsce spotkań Uczestników wyprawy z opiekunem wyprawy określone podczas codziennej odprawy oraz w planie podróży, mające na celu zgromadzenie Uczestników wyprawy w jednym miejscu uwarunkowane względami logistycznymi i bezpieczeństwa.
   
 18. Odprawa główna – spotkanie informacyjne organizowane przez opiekuna wyprawy w dniu oraz w miejscu rozpoczęcia imprezy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie podróży, w czasie której Uczestnikom przekazywane są informacje organizacyjne dotyczące wyprawy, zaplanowanej trasy oraz bezpieczeństwa uczestników.
   
 19. Odprawa dzienna – spotkanie informacyjne organizowane przez opiekuna wyprawy każdego dnia wyprawy w miejscu oraz czasie określonym w planie podróży, w czasie której uczestnikom przekazywane są informacje organizacyjne dotyczące odcinka zaplanowanej trasy pokonywanego danego dnia oraz informacje turystyczne związane z odwiedzanym regionem.
   
 20. Opiekun wyprawy – przedstawiciel organizatora obecny na miejscu imprezy oraz w czasie wyprawy, uprawniony do podejmowania decyzji w imieniu organizatora.
   
 21. Samochód serwisowy – samochód zapewniony przez Organizatora, który porusza się ściśle określoną trasą w planie podróży.

I. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. ADV Sp. z o.o. obowiązana jest dochować należytej staranności podczas organizacji imprezy.Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń.
   
 2. ADV Sp. z o.o. w związku z organizacją imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

1. trwałej albo czasowej niemożliwości zorganizowania imprezy lub jej skrócenia oraz z tytułu niezorganizowania lub niewłaściwego zorganizowania imprezy lub jej skrócenia na skutek wystąpienia siły wyższej lub innej okoliczności za którą organizator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi;

2. trwałej albo czasowej niemożliwości zorganizowania imprezy lub jej skrócenia oraz z tytułu niezorganizowania lub niewłaściwego zorganizowania imprezy lub jej skrócenia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których impreza jest organizowana;

3. skutków naruszenia przez uczestnika postanowień OWU;

4. braku możliwości uczestniczenia uczestnika w imprezie z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym w szczególności spowodowanych np. odwołanym bądź opóźnionym środkiem transportu do miejsca rozpoczęcia imprezy;

5. braku możliwości uczestniczenia uczestnika w imprezie z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym w szczególności spowodowanych pozostawaniem przez uczestnika w stanie nietrzeźwości, uszkodzeniem motocykla, stanem zdrowia nie pozwalającym uczestnikowi na podróż motocyklem w czasie przewidzianym w planie podróży na jazdę motocyklem, nieodpowiednim przygotowaniem kondycyjnym, umiejętności-owym i technicznym do wyprawy.

6. doznanych przez uczestnika szkód na osobie lub mieniu, w tym szczególności chorób, zgonów, kradzieży.

7. zmiany trasy wyprawy ze względów określonych w OWU.

8. utraconych przez uczestnika korzyści.

1. Organizator jest zobowiązany zrealizować określone świadczenia zawarte w propozycji wyjazdu. Organizator przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia, chyba, że brak realizacji określonego świadczenia, względnie odbieganie jego jakości od wynikającej z zawartej umowy, będzie spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo siłą wyższą. Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja określona w pkt. XIII OWU.

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej w czasie trwania imprezy, a jedynie ubezpieczenie określone w pkt. VIII.1 OWU.

I. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:

1. uczestnictwa w imprezie w sposób zgodny z przepisami prawa oraz obowiązującymi zwyczajami powszechnie przyjętymi w danym kraju w którym impreza jest organizowana oraz do nienaruszania praw osób trzecich;

2. realizacji w miarę możliwości celów statutowych klubu K.S. ADVPOLAND.PL ;

3. przestrzegania zasadach określonych w OWU wyjazdu oraz harmonogramu imprezy określonego w planie podróży, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam lokalizacji oraz godzin;

4. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym w kraju w którym uczestnik przebywa;

5. Zapoznania się z planem podróży, trasą wyprawy oraz ich przestrzeganie.

6. Rzetelne zapoznanie się z trasą wyprawy (przed dokonaniem rezerwacji imprezy), w szczególności z odcinkami dziennymi określonymi w planie podróży oraz realna ocena własnych umiejętności i kondycji dokonana osobiście przez uczestnika jest podstawowym warunkiem sprawnego zorganizowania imprezy grupowej oraz bezpieczeństwa uczestników w czasie wyprawy;

7. Trasa wyprawy może przebiegać przez miejsca bardzo trudne gdzie występują ekstremalne warunki atmosferyczne tj. bardzo wysoka i bardzo niska temperatura powietrza, intensywne opady deszczu, opady śniegu, silny wiatr;

2. W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania przecz Uczestników alkoholu. Uczestnik zobowiązany jest poddać się badaniu stanu trzeźwości alkomatem na żądanie opiekuna wyprawy.

3. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w imprezie w przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik nie stosuje się do postanowień i istotnych zaleceń określonych w OWU, w szczególności w przypadku pozostawania przez uczestnika w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie podróży na jazdę motocyklem; nie posiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego zarówno osób jak i sprzętu do udziału w wyprawie; spowodowania niebezpiecznego zachowania na drodze zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych Uczestników ruchu drogowego,

1. W przypadku wykluczenia z wyprawy organizator nie zapewnia pomocy w transporcie osób, rzeczy oraz sprzętu do kolejnego punktu wyprawy zgodnie z planem podroży oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia imprezy;

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z przyczyn innych, niż pozostawanie w stanie nietrzeźwości, Organizator pomoże, w miarę posiadanych możliwości, przetransportować osoby, rzeczy oraz sprzęt Uczestnika do kolejnego punktu wyprawy zgodnie z planem podróży, bądź miejsca rozpoczęcia lub zakończenia imprezy.

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać waży (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski) paszport (wraz z kserokopią), odpowiednie wizy do odwiedzanych państw zgodnie z planem podróży oraz zaświadczenie medyczne wymagane w państwach zgodnie z planem podróży. Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym Organizator zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem;

5. Każdy kierowca zobowiązany jest :

 1. posiadać ważne prawo jazdy (wraz z kserokopią) o kategorii odpowiedniej do pojazdu jakim się porusza. W przypadku jeżeli uczestnik nie posiada prawa jazdy w języku angielskim, musi posiadać Międzynarodowe Prawo Jazdy;
 2. mieć ukończone 28 lat;
 3. poddać się weryfikacji umiejętności prowadzenia motocykla przeprowadzanej przez opiekuna wyprawy.


I. CZAS TRWANIA IMPREZY

 1. Dniem rozpoczęcia oraz dniem zakończenia imprezy jest data określona w propozycji wyjazdu na stronie internetowej Organizatora oraz w planie podróży
 2. Miejscem rozpoczęcia oraz miejscem zakończenia jest lokalizacja określona w propozycji wyjazdu na stronie internetowej Organizatora oraz w planie podróży

I. TRANSPORT

 1. Organizator nie zapewnia transportu osób do oraz z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy.
 2. Organizator zapewnia transfer uczestnika z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe. Warunkiem zapewnienia transferu jest poinformowanie organizatora o czasie oraz miejscu lądowania samolotu przed rozpoczęcia imprezy oraz startowania po zakończeniu imprezy, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w pkt I adres e-mail oraz otrzymanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie informacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości zapewnienia transferu z lotniska lub centrum przesiadkowego do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe ze względu na nieterminowe poinformowanie organizatora zgodnie z pkt V.2 OWU.
 4. Organizator na życzenie Uczestnika wyjazdu może pomóc w znalezieniu i doborze transportu do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy, w szczególności organizator może wskazać środek transportu, połączenie, rekomendowane biuro podróży lub przewoźnika. Organizator jednocześnie nie pośredniczy w zawieraniu umowy z przewoźnikiem oraz nie ponosi odpowiedzialności za cenę wykupionej usługi u przewoźnika.

I. SPRZĘT ORGANIZATORA

 1. Organizator umożliwia udostępnienie sprzętu organizatora na zasadach i warunkach określonych w umowie najmu oraz OWN.
 2. Wydanie Uczestnikom sprzętu organizatora oraz zdanie sprzętu organizatora organizatorowi obywa się zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu motocyklii następuje w dniu oraz w miejscu określonym w pkt IV 1 i 2 OWU o godzinie określonej w planie podroży i nie podlega zmianom w związku z terminem indywidualnych przyjazdów i wyjazdów Uczestników do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy;
 3. Organizator zapewnia wyposażenia sprzętu organizatora w torbę BMW Soft – Bag o pojemności 32 litry oraz urządzenia nawigacyjne z zaprogramowaną trasą wyprawy, zawierającą punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi, punkty wyrównawcze.
 4. Odpowiedzialność Uczestnika za udostępniony sprzęt organizatora oraz kwestie dotyczące awarii motocykli, udostępniania motocykli zastępczych oraz powstałych z tego tytułu rozliczeń określa umowa najmu motocykla oraz OWN.
 5. Organizator zapewnia w czasie wyprawy codzienne przeglądy techniczne oraz bieżącą konserwację sprzętu organizatora udostępnionego uczestnikowi.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom korzystającym ze sprzętu organizatora dokumenty dotyczące motocykla, niezbędne do przekroczenia granic poszczególnych państw, w szczególności deklaracje celne, tłumaczenia, upoważnienia notarialne wymagane w kraju w którym odbywa się impreza.

I. SPRZĘT WŁASNY

 1. Warunkiem dopuszczenie sprzętu własnego do uczestnictwa w wyprawie jest zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego oraz posiadanie sprzętu nawigacyjnego. Sprawdzenia stanu technicznego sprzętu dokonuje opiekun wyprawy na miejscu rozpoczęcia imprezy;
 2. Organizator zaleca wykonanie przeglądu serwisowego u autoryzowanego dealera danej marki sprzętu przed oddaniem sprzętu własnego do transportu;
 3. Sprzęt własny Uczestnika musi zostać obowiązkowo wyposażony w zestaw kluczy nietypowych, zestaw naprawczy m.in. naboje, dętki, podstawowy osprzęt do samodzielnej wymiany opon, materiały eksploatacyjne m.in. olej, smar do łańcucha.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do udziału w wyprawie motocykla, który nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży
 5. Organizator może zapewnić transport sprzętu własnego na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie transportu.
 6. Organizator nie zapewnia wyposażenia sprzętu własnego w urządzenia nawigacyjne oraz części zamiennej takie jak olej , świece, dętki, opony.
 7. Organizator w dniu i w miejscu rozpoczęcia imprezy przekazuje Uczestnikom tzw. roadbook, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi, punkty wyrównawcze, które Uczestnik zobowiązany jest wprowadzać do własnego urządzenia nawigacyjnego we własnym zakresie i ponieś związane z tym ewentualne koszty.

I. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1. Organizator zapewnia uczestnikom ochronę ubezpieczeniową w czasie trwania imprezy

2. Umowa ubezpieczeniowa zawarta jest z TU Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w zakresie kosztów leczenia (KL) do wysokości 30.000 Euro następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do wysokości 15.000 PLN, ubezpieczenia bagażu podręcznego (BP) 1000 PLN oraz OC 30 tyś. EURO o dla każdego z Uczestników imprezy.

3. Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się przez rozpoczęciem imprezy z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia poza czasem trwania imprezy, w szczególności organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas trwania dojazdu, powrotu i transferu do oraz z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy.
Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej rezygnację z imprezy przez Uczestnika. Organizator zalecaUczestnikom zapewnienie sobie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej we własnym zakresie obejmującej w utratę lub uszkodzenie bagażu oraz zwrot opłata za przerwanie imprezy z przyczyn określonych w OWU i za odwołanie rezerwacji imprezy u organizatora.

5. Uczestnik powinien dochować należytej staranności przy wyborze ubezpieczenia, w szczególności zawrzeć umowę w towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ochronę ubezpieczeniową wyjazdów organizowanych przez stowarzyszenia.

6. Organizator na życzenie Uczestnika wyjazdu może pomóc w znalezieniu i doborze agencji ubezpieczeniowej.

2. Uczestnik zobowiązany jest korzystać w czasie wyprawy z atestowanych ubrań ochronnych. Organizator zaleca, aby wszyscy uczestnicy byli wyposażeni w:

 1. kask motocyklowy typu full face (zakrywający twarz i chroniący szczękę), spełniający standardy ECE/FIM (homologacja). Kask musi być zawsze zapięty podczas jazdy motocyklem. Kaski szczękowe muszą mieć opuszczoną szczękę podczas jazdy motocyklem.
 2. kombinezon motocyklowy w dobrym stanie technicznym (jedno lub dwuczęściowy), wykonany z materiałów trudno ścieralnych i wyposażony w zestaw ochraniaczy (kolana, łokcie, barki itp.) Dla zapewnienia komfortu kierowcy powinien być wyposażony w podpinki termoaktywne oraz być dopasowany do pełnego zakresu temperatur i warunków atmosferycznych.
 3. środki dodatkowej ochrony kręgosłupa oraz ochraniacze klatki piersiowej
 4. buty motocyklowe chroniące kostkę.
 5. rękawice motocyklowe chroniące nadgarstki, koski oraz palce
 6. kombinezon przeciwdeszczowy (jedno lub dwu częściowy)

3. Dodatkowo organizator zaleca, aby Uczestnicy byli wyposażeni w:

 1. apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w leki przeciw przeziębieniu, przeciwbólowe, krople do oczu, leki na dolegliwości żołądkowe, plastry opatrunkowe, bandaże, bandaże elastyczne, rękawiczki jednorazowe
   
 2. telefon komórkowy z wprowadzonym polskim numerem SOS do osoby bliskiej w Polsce oraz wprowadzonym numerem alarmowym Ambasady kraju w którym odbywa się wyprawa. Wskazane jest, aby telefon uczestnika umożliwiał ustalenie jego lokalizacji i współrzędnych GPS.

4. Analiza wyposażania uczestników odbywa się w czasie odprawy głównej.

5. Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarno-higienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki.

I. TRASA WYPRAWY

 1. Trasa wyprawy opisana jest w planie podróży. Organizator udostępnia również trasę wyprawy w postaci uproszczonej za pośrednictwem strony internetowej organizatora .
   
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wyprawy w każdym czasie bez podawania przyczyny, ze względu wystąpienia m.in. siły wyższej, nieodpowiednich warunków atmosferycznych, złej kondycji uczestników.
   
 3. Uczestnikom danej wyprawy przewodzi opiekun wyprawy.
   
 4. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo zbadania stanu trzeźwości Uczestnika wyprawy alkomatem.
   
 5. Na trasie wyprawy Uczestnicy poruszają się zwartą grupą w zespołach i podzespołach 3-4 osobowych. Uczestnicy nie mogą poruszać się po trasie wyprawy w pojedynkę.
   
 6. Uczestnik zobowiązany jest informować opiekuna wyprawy o zaistniałych problemach na trasie wyprawy, w szczególności o trudnościach związanych z pokonaniem danego odcinka wyprawy.
   
 7. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo zarządzenia poruszania się Uczestników na trasie wyprawy w jednej grupie, w szczególności ze względów organizacyjnych, nawigacyjnych lub innych sytuacji incydentalnych.

1. poruszanie się w jednej grupie zobowiązuje uczestników do jazdy jedną kolumną (ustawioną w tzw. szachownicę) w wyznaczonej przez opiekuna wyprawy kolejności, z brakiem możliwości wyprzedzania bez uzasadnionej potrzeby. Ewentualne przypadki wyprzedzania powinny zostać poprzedzone nadaniem sygnału dźwiękowego poprzedzającemu Uczestnikowi;

2. każdy z Uczestników zobowiązany jest wówczas do włączania się do ruchu osobno, z zachowaniem odstępu czasowego co najmniej 4 sekund lub dystansu co najmniej 25 metrów;

3. w przypadku jeżeli uczestnik poprzedzający zjeżdża do prawej strony jezdni obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania go do czasu uzyskania pewności, iż nie wykonuje manewru zawracania.

4. Samochód serwisowy porusza się na pozycji otwierającej lub zamykającej kolumnę.

8. Uczestnik może zmienić wyznaczoną trasę wyprawy i opuścić pozostałych Uczestników wyprawy wyłącznie po uzyskaniu ustnego zezwolenia opiekuna wyprawy. Opiekun może odmówić wyrażenia zgodny na zmianę trasy i opuszczenia  Uczestników wyprawy, w szczególności jeżeli koliduje to ze sprawną organizacją wyprawy.

9. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa w punktach wyrównawczych w czasie oraz miejscu określonym podczas codziennej odprawy. Nie stawiennictwo Uczestnika w punkcie wyrównawczym w wyżej wymienionym czasie i miejscu nie tamuje dalszej części wyprawy, a organizator nie jest zobowiązany do oczekiwania na przybycie uczestnika do punktu wyrównawczego po czasie określonym podczas odprawy.

10. Uczestnicy poruszają się po trasie wyprawy zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju w którym się znajdują.

I. DOZÓR NA TRASIE WYPRAWY

1. W czasie trwania wyprawy Organizator zapewnia udział opiekuna wyprawy oraz mechanika motocyklowego.

 1. Zadania opiekuna wyprawy ukierunkowane są na pomoc uczestnikom wyprawy w kwestiach formalnych, organizacyjnych związanych z udziałem w imprezie oraz dotyczących bezpieczeństwa uczestników.
   
 2. Do zadań opiekuna wyprawy nie należy sprawowanie osobistej pieczy nad każdym z uczestników, w szczególności w kwestiach nie związanych bezpośrednio z organizacją i przebiegiem wyprawy.
   
 3. Zadania mechanika motocyklowego ukierunkowane są na bieżącą pomoc techniczną w naprawie powstałych na trasie wyprawy usterek i awarii motocykli, których serwis możliwy jest do przeprowadzenia (w szczególności ze względu na posiadane narzędzia oraz części zamienne) w czasie oraz na miejscu wyprawy.
   
 4. Do zadań mechanika nie należy naprawa usterek motocykla powstałych przed rozpoczęciem imprezy i w jej trakcie, nie mających wpływu na sprawność motocykla w czasie wyprawy

2. W czasie trwania wyprawy organizator zapewnia dostępność samochodu serwisowego.

 1. Samochód serwisowy wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy, komputer serwisowy, podstawowe narzędzia potrzebne do naprawy powstałej awarii motocykla zgodnie z pkt X.1.3-4 OWU, opony, łatki oraz magazyn niezbędnych części serwisowych dla motocykli marki BMW.
 2. W samochodzie serwisowym Uczestnicy mają możliwość transportu bagażu, który spełnia warunki określone w pkt. X. 2.3 OWU. Opiekun wyprawy może odmówić transportu bagażu nie spełniającego wymogów określonych w OWU.
 3. Bagaż uczestnika musi być zapakowany w jedną torbę miękką, nie będącą walizką, o masie całkowitej nie przekraczającej 25 kg. Wszystkie przewożone przedmioty muszą zostać spakowane do torby. Samochód serwisowy nie transportuje zwierząt .
 4. Bagaż uczestnika oddany do transportu Uczestnik oznacza tabliczką informacyjną przekazaną mu podczas odprawy głównej. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć przedmioty przewożone w bagażu przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę i uszkodzenia bagażu oddanego do transportu lub przedmiotów stanowiących zawartość bagażu.
 6. Godziny wyjazdu i przyjazdu samochodu serwisowego do określonych punktów na trasie wyprawy, w tym do hoteli, określone są w planie podróży, a ponadto przekazywane podczas odprawy codziennej. Godziny te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

1. Pakowanie oraz rozpakowywanie bagażu bezpośrednio do i z samochodu serwisowego dokonywane jest osobiście przez uczestnika wyłącznie w przedziale czasowym określonym podczas odprawy codziennej. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator nie ma obowiązku oczekiwania na uczestnika lub dostarczenia bagażu do wskazanego miejsca.

2. Z samochodu serwisowego można korzystać tylko w przypadkach określonych w OWU. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć się w rzeczy potrzebne na czas przejazdu danego odcinka trasy wyprawy. Zawartość samochodu serwisowego nie będzie dostępna dla uczestników w każdym czasie.

7. Podczas przekraczania granicy danego państwa, każdy z Uczestników obowiązany jest osobiście okazać swój bagaż do kontroli przez odpowiednie służby celne.

3. Zmiana przejazdu samochodu serwisowego wymaga każdorazowego uzgodnienia z opiekunem wyprawy oraz poniesienia przez Uczestnika kosztów ponadplanowego przejazdu samochodu.

4. Opiekun wyprawy oraz mechanik motocyklowy poruszają się na trasie wyprawy samochodem serwisowym lub samochodem serwisowym i motocyklem w przypadku, gdy grupa uczestników przekracza liczbę piętnastu motocykli.

I. NOCLEGI I WYŻYWIENIE W CZASIE WYPRAWY

 1. Rezerwacja noclegów w hotelu odbywa się na podstawie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego. Pokoje dostępne dla uczestników są jedno bądź dwuosobowe (dwa oddzielne łóżka). Koszt noclegów uzależniony jest od ilości zarezerwowanych noclegów, które mogą ulec zmianie adekwatnie do czasu przybycia uczestnika na miejsce rozpoczęcia imprezy.
   
 2. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w hotelach kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna o godzinie 16:00. Nie każdy hotel oferuje dostępność śniadania w ramach wykupionego noclegu.
   
 3. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji hoteli zawarte są w planie podróży.
   
 4. Organizator w miarę możliwości dokonuje rezerwacji hoteli o jak najlepszym standardzie w rejonie przez który przebiega trasa wyprawy, posiadające parking na motocykle z opieką stróża.
   
 5. Organizator nie zapewnia uczestnikom wyżywienia w czasie imprezy ponadto to, które zawarte jest w wykupionych przez uczestników świadczeniach hotelowych, określonych w planie podróży.
   
 6. W czasie imprezy posiłki przygotowywane są przez miejscowe hotele i lokale gastronomiczne i stanowią w przeważającej mierze kuchnię regionalną. Organizator nie zapewnia posiłków ze specjalną dietą m.in. wegetariańskich, bezglutenowych.
   
 7. Godziny i miejsca posiłków określone są w planie podróży i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
   
 8. W miarę możliwości, opiekun grupy w czasie odpraw codziennych poleca lokale gastronomiczne w odwiedzanym regionie, z których usług mogą skorzystać uczestnicy we własnym zakresie.
   
 9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług hotelowych należy składać Organizatorowi zgodnie z warunkami określonymi w pkt XIII OWU.

I. REZERWACJA I KOSZTY IMPREZY

1. Rezerwacji imprezy dokonuje się przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 1. Formularz zgłoszeniowy może dotyczyć uczestnictwa w imprezie jednej lub kliku osób. Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w formularzu zgłoszeniowym) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy za wszystkie osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
   
 2. Organizator po dokonaniu weryfikacji formularza zgłoszeniowego, przesyła wiadomość zwrotną z informacją o jego pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu.
   
 3. Pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego skutkuje dołączeniem do wiadomości zwrotnej informacji o rachunku bankowym na który należy wpłacić zaliczkę na poczet ceny imprezy w wysokości 300 euro od każdej osoby oraz przesłaniem umowy, Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Motocyklowej i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej zeskanowaną umowę z odręcznie naniesionym podpisem Uczestnika dokonującego rezerwacji. Po otrzymaniu podpisanej umowy, organizator podpisze umowę i jej skan prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnikowi.
   
 4. Uczestnik zawierając umowę wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób zgłoszonych w formularzu zgłoszeniowym (fotografie, zapis audio-video) na potrzeby prowadzenia działalności przez ADV Poland.
   
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie na rachunek bankowy ADV Sp. z o.o. zaliczki i przesłanie podpisanej umowy zgodnie z pkt. XII 1.3 OWU. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Motocyklowej przez każdego z Uczestników którego formularz zgłoszeniowy dotyczył.

2. Po dokonaniu rezerwacji, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie wpłaty zaliczki.

3. Zapłaty dalszej ceny imprezy Uczestnik dokonuje przelewam na rachunek bankowy organizatora wskazany zgodnie z punktem XII.1.3 OWU na podstawie przedstawionych przez Organizatora rachunków w terminie do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.

 1. Brak pokrycia ceny zgodnie z punktem XII. 3 OWU upoważnia Organizatora do odwołania rezerwacji uczestnika.
   
 2. Koszty przelewów bankowych oraz opłaty kursowe pokrywa Uczestnik.

4. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub innych opłat. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

5. W przypadku odwołania przez Uczestnika rezerwacji imprezy, Organizator zastrzega sobie prawo potracenia poniesionych kosztów organizacji imprezy, które kształtują się na poziomie:

 1. 30 % ceny – do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy;
   
 2. 60 % ceny – od 29 do 15 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy;
   
 3. 100 % ceny – od 16 do 0 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy;

6. W przypadku zmiany lub odwołania przez Uczestnika udziału w imprezie Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł od każdej osoby zgłoszonej w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 31 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Od 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy wszelkie zmiany zgłaszane przez Uczestnika będą traktowane przez Organizatora jako odstąpienie od umowy z konsekwencją naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z pkt. XII.5 OWU.

7. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy.

8. Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania imprezy wynosi sześciu uczestników.
 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 31 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników imprezy. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu imprezy organizator przedstawi zainteresowanym inną propozycje imprezy, w szczególności w innej kalkulacji cenowej. Informacja o odwołaniu imprezy zostanie uczestnikowi przekazana na piśmie.
 2. Organizator potwierdzi ostateczną ilość uczestników imprezy najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Organizator zaleca wstrzymanie się przez uczestników z dokonywaniem rezerwacji biletów na podróż do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy do czasu ostatecznego potwierdzenia ilości uczestników imprezy przez organizatora.

9. W przypadku odwołania imprezy lub jej części z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom imprezy wpłacone dotychczas koszty imprezy na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata.

 1. Organizator nie zwraca uiszczonej przez uczestnika ceny imprezy oraz kosztów związanych z transportem uczestnika w razie wykluczenia uczestnika z imprezy zgodnie z warunkami określonymi w OWU;W przypadku braku możliwości uczestniczenia w imprezie spowodowanej niesprawnością sprzętu organizatora, organizator zwróci uczestnikowi proporcjonalna cześć ceny imprezy. Powyższe nie dotyczy niesprawności sprzętu organizatora spowodowanej jego uszkodzeniem w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z prawem i warunkami bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu przez uczestnika lub jego uszkodzenia przez osoby trzecie.
   
 2. Organizator zaleca wykupienie we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.


I. REKLAMACJE

Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego uczestnika zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym organizatora lub opiekuna wyprawy celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Uczestnik może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do organizatora). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem imprezy, której dotyczą, o ile to możliwe wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby organizatora.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.